Disclaimer

Deze website biedt u informatie over de doelstellingen, activiteiten en projecten van Woningstichting Helpt Elkander. Hoewel de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Woningstichting Helpt Elkander niet garanderen dat de informatie op ieder moment volledig, juist en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin is Woningstichting Helpt Elkander aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie afkomstig van deze site, in welke vorm of omvang ook.


Copyright

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woningstichting Helpt Elkander in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Copyright van zowel tekst als beeld berusten bij Woningstichting Helpt Elkander, de auteurs, fotografen of grafisch ontwerpers.